Voorwaarden

DIAGEO WEBSITEVOORWAARDEN

Ingangsdatum: 1 september 2015

Elk gebruik door uzelf van de website die door het Bedrijf DRINKIQ wordt beheerd op www.drinkiq.com (de 'Website') is afhankelijk van uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden voor de website, met inbegrip van ons privacy- en cookiebeleid (gezamenlijk de 'Voorwaarden'). We behouden ons het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd, zonder enige kennisgeving en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te checken voor updates, die onmiddellijk na de publicatie ervan in werking treden. (In de onderstaande kader vindt u een overzicht van de updates). Als u onze Website blijft bezoeken, betekent dit dat u met deze Voorwaarden instemt. We behouden ons het recht voor te allen tijde onderdelen, functies of inhoud van deze Website te wijzigen, aan te passen, op te schorten of te annuleren. Bovendien hebben we het recht om, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid, beperkingen op te leggen voor bepaalde functies of om uw toegang tot onderdelen van of tot de gehele Website in te perken. De Website wordt beheerd door een lid van de bedrijvengroep Diageo, met Diageo plc als ultieme houdstermaatschappij (ingeschreven in Engeland en Wales onder het ondernemingsnummer 23307 en met als ondernemersadres Lakeside Drive, Park Royal, London, United Kingdom NW10 7HQ).

De Website mag slechts door u worden gebruikt als u de wettelijke leeftijd hebt bereikt om alcohol te kopen in uw woonland en in het land van waaruit u de Website raadpleegt. Als u niet binnen deze categorie valt, overtreedt u mogelijk de toepasselijke wetten of regelgevingen in het land waar u woont of van waaruit u zich toegang verschaft en moet u de Website onmiddellijk verlaten. 

U kunt de toegang tot deze website inperken aan de hand van inhoudfilterende software of door uw computerinstellingen te wijzigen (d.w.z. browser of besturingssysteem), al naargelang het geval.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, GELIEVE DAN DE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE VERLATEN.

Alle verwijzingen naar 'ons', 'wij', 'we' of 'bedrijf' in deze Voorwaarden zijn geacht te verwijzen naar Diageo plc en de dochterondernemingen, aangeslotenen en vennoten ervan.

1. Rechten – Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle rechten ten aanzien van materialen en inhoud (waaronder, doch onuitputtend, tekst, afbeeldingen, webpagina's, geluiden, software (met inbegrip van de code, interface en websiteopbouw) en videomateriaal en de look & feel, het design en de samenstelling daarvan). U gaat ermee akkoord dat u deze materialen en/of inhoud slechts mag gebruiken in overeenstemming met en voor zover is toegestaan door deze Voorwaarden.

2. Intellectueel eigendom – Tenzij anders aangegeven zijn wij de eigenaar en/of bevoegde gebruiker van alle handelsmerken, dienstmerken, ontwerpmerken, handelsopmaak, octrooien, auteursrechten, databankrechten en andere vormen van intellectueel eigendom (gezamenlijk het 'Intellectueel Eigendom') dat op de Website staat of er deel van uitmaakt. Uitgezonderd de bepalingen van deze Voorwaarden, verschaft uw gebruik van de Website u geen enkel recht, eigendom, belang of licentie ten aanzien van het Intellectueel Eigendom dat u op de Website raadpleegt. Uitgezonderd de bepalingen van deze Voorwaarden zijn elk gebruik of elke reproductie van het Intellectueel Eigendom verboden.

3. Gebruiksbeperkingen – Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt toegestaan door de wet, door ons of door de bevoegde licentiegever, bent u er niet toe gerechtigd een deel of het geheel van de materialen of inhoud van deze Website te reproduceren, over te dragen, te vergunnen, te verkopen, in het openbaar op te voeren, te verdelen, aan te passen, te vertalen, te wijzigen, te bundelen, samen te voegen, te delen of op andere wijze beschikbaar te stellen aan een persoon, er afgeleide werken van te maken of voor commerciële doeleinden aan te wenden.

4. Gebruiksvoorwaarden en Beleid voor acceptabel gebruik betreffende Openbare Fora

De Website omvat mogelijk interactieve diensten, waaronder, doch onuitputtend, discussiegroepen, nieuwsgroepen, prikborden, chatrooms, blogs en overige sociale netwerkfuncties, zoals de weergave van Gerelateerde Inhoud van Gekoppelde Websites (zoals in de onderstaande Rubriek 5 wordt omgeschreven) (gezamenlijk 'Openbare Fora'), waarop u informatie kunt plaatsen, overdragen of indienen, waaronder, doch onuitputtend, teksten, afbeeldingen, illustraties, geluidsopnames en video-opnames ('Publicaties'). We houden al dan niet actief toezicht op Publicaties op Openbare Fora. Evenzo hebben we al dan niet redactionele controle over Publicaties op Openbare Fora. U wordt mogelijk blootgesteld aan inhoud op Openbare Fora die inaccuraat, bedrieglijk of misleidend is of die u beledigend of aanstootgevend vindt. U maakt op eigen risico gebruik van Openbare Fora.

We behouden ons het recht voor, doch we zijn er niet toe verplicht, toezicht te houden op Openbare Fora en Publicaties die we, naar eigen goeddunken, in strijd met deze regels achten te verwijderen of wijzigen. We hebben het recht uw gebruik van deze diensten of van de Website in te perken, op te schorten of te beëindigen als we, naar eigen goeddunken, achten dat er sprake is van een dergelijk misbruik.

De onderstaande voorbeelden illustreren het misbruik van de Website:

 • de Website gebruiken voor ongepaste, onwettige of onzedige doeleinden;
 • hinder veroorzaken vanwege uw gebruik van de Website of de werking van de Website in gevaar brengen of hinderen;
 • de Website gebruiken om lasterlijke, beledigende of obscene materialen te creëren, plaatsen of over te dragen (op een Openbaar Forum of elders) of u inlaten met activiteiten die anderen schade zouden toebrengen op grond van ras, religie, geloof of geslacht;
 • de Website gebruiken om minderjarigen op eender welke manier kwaad te doen of hiertoe een poging te doen;
 • de Website gebruiken om materialen te creëren, plaatsen of over te dragen waarin een dreiging tot lichamelijk letsel of de vernieling van eigendom wordt geuit of waarmee dit wordt aangemoedigd, evenals materialen die wettelijk verboden zijn of burgerlijke aansprakelijkheid inroepen;
 • de Website gebruiken om materialen te creëren, plaatsen of over te dragen die in strijd zijn met een auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, privacy, publicatierecht of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van een andere partij;
 • de Website gebruiken om ongewenst reclamemateriaal te creëren, plaatsen of aan andere gebruikers over te dragen;
 • de Website gebruiken om materialen waarmee een andere persoon wordt lastiggevallen te creëren, plaatsen of over te dragen;
 • de Website gebruiken om valse, misleidende, bedrieglijke of frauduleuze aanbiedingen te doen om producten, items of diensten te verkopen of kopen, of om kettingbrieven, piramidespelen of soortgelijke materialen te verspreiden;
 • identificerende netwerkheaderinformatie of beheersinformatie rond auteursrechten toevoegen, verwijderen of wijzigen, waaronder auteursnamen, publicatiedata of namen van inklaringsagentschappen, in een poging te bedriegen of misleiden;
 • de Website gebruiken om profielen van anderen te raadplegen of hiertoe een poging te doen, of om het veiligheidssysteem, de computersoftware, hardware, elektronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen van onszelf of van een derde te hacken of hiertoe een poging te doen;
 • de Website gebruiken om persoonsgegevens over derden te vergaren, of hiertoe een poging te doen, zonder hun medeweten of toestemming, of om u in te laten met 'screen scraping', 'databankscraping' of een andere activiteit met het oog op het vergaren van lijsten van gebruikers of andere gegevens;
 • de Website gebruiken voor een activiteit die een nadelige invloed heeft op het vermogen van andere personen of systemen om de diensten of het internet over het algemeen te gebruiken, waaronder, doch onuitputtend, flooding en hacking;
 • Intellectueel Eigendom dat door onszelf, onder onderaannemers of onze licentiehouders wordt verschaft doorverkopen, anders gebruiken of verder vedelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, of zich uitgeven voor een persoon of entiteit of een valse naam gebruiken zonder dat u hiervoor toestemming hebt;
 • alcoholgebruik door minderjarigen, rijden onder invloed of overmatig alcoholgebruik aanmoedigen, goedkeuren of idealiseren;
 • persoonlijke informatie over uzelf of een andere partij (bv. telefoonnummer, geografisch adres of een ander gegeven waaruit iemands identiteit of contactgegevens kunnen worden afgeleid) bekendmaken; en
 • de gebruiksvoorwaarden van een Gekoppelde Website schenden.

Deze lijst verschaft slechts enkele voorbeelden en is niet bedoeld als volledige lijst van elk onacceptabel gebruik van de Website of Openbare Fora dat mogelijk leidt tot de inperking, opschorting of annulering van uw gebruik van de Website of Openbare Fora. Gezien het wereldwijd karakter van het internet stemmen gebruikers bij dezen in met alle lokale regels ten aanzien van online gedrag en acceptabele inhoud. Gebruikers stemmen tevens in met de naleving van alle toepasbare regels betreffende de export van eender welke gegevens uit eender welk land.

Alle Publicaties die u plaatst worden niet vertrouwelijk of geheim geacht. U begrijpt dat persoonsgegevens en andere informatie (bv. gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer) die u op of via Openbare Fora plaatst normaal gezien toegankelijk is voor anderen en door hen kan worden gebruikt en vergaard. Dit kan leiden tot ongewilde boodschappen of overige vormen van contact namens anderen. Plaats geen persoonsgegevens over uzelf of een andere persoon in uw Publicaties. We behouden ons het recht voor, doch niet de verplichting, om Publicaties die persoonsgegevens bevatten te verwijderen. We mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik van informatie of gegevens, waaronder persoonsgegevens, die door u op onze Openbare Fora worden geplaatst.

U erkent en waarborgt dat uw Publicaties van uzelf uitgaan, niet in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij, niet obsceen, vulgair, aanstootgevend, kwaadwillig, discriminerend, lasterlijk of anderszins onwettig zijn, dat geen enkele andere partij er rechten over heeft en dat afstand werd gedaan van eventuele 'morele rechten' in uw Publicaties. Bovendien verleent u ons een royalty-vrij, onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig overdraagbaar, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om dergelijke Publicaties (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te kopiëren, te herproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verdelen, op te voeren en weer te geven en/of deze in eender welke vorm, drager of technologie die nu al bestaat of in de toekomst zal worden ontwikkeld op te nemen in andere werken voor redactionele, commerciële, niet-commerciële, promotie- of andere doeleinden.

We staan niet in voor de bewaring van uw Publicaties en mogen deze te allen tijde verwijderen of vernietigen.

INHOUD, INFORMATIE EN MATERIALEN DIE DOOR GEBRUIKERS OP OPENBARE FORA WORDEN GEPLAATST, WORDEN NIET DOOR ONS ONDERSCHREVEN. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE ACCURATESSE VAN INFORMATIE DIE DOOR ANDERE GEBRUIKERS OP OF VIA OPENBARE FORA WORDT GEPLAATST NA TE GAAN EN TE BEVESTIGEN. Opinies die op Openbare Fora worden geuit zijn niet per definitie onze opinies. Alle verklaringen, adviezen en opinies namens deelnemers stammen louter van deze deelnemers. We mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor verklaringen, adviezen, opinies of andere inhoud of materialen op Openbare Fora. U stelt ons vrij van aanspraken en vorderingen van eender welke aard, gekend en ongekend, die hoe dan ook ontstaan uit of op eender welke manier verband houden met een geschil met een andere gebruiker van de Website.

5. Gekoppelde Websites – U erkent en stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ('Gerelateerde Inhoud') die wordt gehost door niet-aangesloten websites ('Gekoppelde Websites') waarnaar u of wij een link plaatsen op de Website of die anderszins wordt getoond op de Website via een 'Application Programming Interface' of een andere methode.

We hosten of bewaren geen Gerelateerde Inhoud.  De weergave van Gerelateerde inhoud of de verschaffing van links naar Gekoppelde Websites betekent geenszins dat we dergelijke Gerelateerde Inhoud, Gekoppelde Websites of producten, reclame of andere op dergelijke websites aanwezige materialen goedkeuren of ons ermee associëren. U erkent of stemt ermee in dat we niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade, verlies of kosten die worden veroorzaakt of mogelijk worden veroorzaakt door of in het kader van uw gebruik van of vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke Gekoppelde Websites, noch voor eender welke actie die door Gekoppelde Websites wordt ondernomen.

We behouden ons het recht voor te allen tijde en om eender welke reden Gerelateerde Inhoud van onze Website of van Gekoppelde Websites te verwijderen, voor zover we hiertoe bevoegd zijn, met inbegrip van de schending van deze Voorwaarden of van de heersende gebruiksvoorwaarden op de Gekoppelde Website.

Om bepaalde functies van de Website te gebruiken, wordt u mogelijk verzocht een profiel aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord op Gekoppelde Websites.  Aangezien het om niet-aangesloten websites gaat, zijn we niet verantwoordelijk voor de potentiële vergaring van gebruikersnamen, wachtwoorden of andere gegevens namens deze websites. Ook zullen we u nooit vragen ons uw wachtwoord voor Gekoppelde Websites door te geven.  Als u om een of andere reden niet in staat bent profielen op deze Gekoppelde Websites aan te maken, kunt u de door de Website aangeboden functies mogelijk niet ten volle benutten. 

Boven op deze voorwaarden is de op onze Website getoonde Gerelateerde inhoud, met inbegrip van uw daarmee verband houdende rechten, onderworpen aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden die door de Gekoppelde Website worden opgelegd.

6. Door u ingediende materialen – Tenzij dit uitdrukkelijk wordt verzocht, vragen of wensen we geen vertrouwelijke, geheime of persoonlijke informatie of andere materialen van u te ontvangen via de Website of een van de diensten ervan, per e-mail of langs een ander kanaal. Als u informatie of materialen indient wanneer dit niet uitdrukkelijk door ons werd verzocht, worden deze niet als vertrouwelijk, geheim of persoonlijk beschouwd. U stemt ermee in dat door u ingediende informatie of materialen op de Website, of het nu gaat om ideeën, creatieve concepten of andere materialen, in eender welk formaat (waaronder, doch onuitputtend, teksten, afbeeldingen, illustraties, geluidsopnames en video-opnames), onbeperkt door ons mogen worden gebruikt, gereproduceerd en bekendgemaakt voor elk doel dat wij daarvoor geschikt achten, zonder dat we u als bron een vergoeding betalen of erkenning verlenen. Bovendien waarborgt u dat de bevoegde auteurs van gepubliceerde materialen onherroepelijk afstand hebben gedaan van alle 'morele rechten'. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE U ZOU OPLOPEN TEN GEVOLGE VAN ONS GEBRUIK OF ONZE BEKENDMAKING VAN DERGELIJKE MATERIALEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT. Deze paragraaf heeft geen invloed op de rechten die u bezit krachtens wetten inzake persoonsgegevens ter bescherming van uw persoonsgegevens of soortgelijke privacywetten, voor zover niet van deze rechten kan worden afgezien of ze niet kunnen worden uitgesloten.

7. Profielen en beveiliging - We stellen u in staat een profiel aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord om bepaalde onderdelen van de Website, Publieke Fora en overige diensten te raadplegen en gebruiken.  U mag slechts een profiel aanmaken als u de wettelijke leeftijd hebt bereikt om alcohol te kopen in uw woonland en in het land van waaruit u de Website raadpleegt.  U dient ons accurate profielgegevens te verschaffen.  U dient het wachtwoord van uw profiel strikt geheim te houden en u bent verantwoordelijk voor elke activiteit waarbij uw profiel en wachtwoord worden gebruikt. U gaat ermee akkoord (a) ons onmiddellijk te waarschuwen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of profiel of een andere veiligheidsovertreding en (b) te waarborgen dat u aan het eind van elke sessie uw profiel sluit. U staat als enige in voor het toezicht op de verspreiding en het gebruik van uw wachtwoord en op de toegang en het gebruik van uw profiel. U moet ons verwittigen als u uw profiel wenst te annuleren. We mogen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeien uit de niet-naleving van deze bepaling.

8. Geen garanties – De website wordt 'als zodanig' aangeboden en uw gebruik ervan is op eigen risico. Wijzelf en onze kaderleden, directeuren, werknemers, agenten en cessionarissen verwerpen alle uitdrukkelijke en impliciete garanties voor zover dit door de wet is toegestaan, waaronder, doch onuitputtend, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, eigendom en niet-inbreuk. We waarborgen in geen geval dat de website geen virussen bevat, beschikbaar, toegankelijk, storingsvrij of ononderbroken is of dat de inhoud ervan klopt. Hoewel we redelijke stappen ondernemen om de website te beveiligen, erkent u dat het internet geen 100% veilig medium is. We verlenen dan ook geen uitdrukkelijke of impliciete garanties dat de informatie of materialen die u via de website publiceert of overdraagt behoed zijn voor ongeoorloofde toegang of gebruik. Bent u ontevreden over de website, dan kunt u dit uitsluitend verhelpen door de website niet langer te gebruiken.

9. Goederen en diensten van derden – We staan niet borg voor personen, bedrijven en overige organisaties wier goederen of diensten via of op de website worden geraadpleegd of weergegeven.

10. Uw verantwoordelijkheid – U dient alle op de Website verstrekte informatie steeds na te gaan bij objectieve instanties alvorens ernaar te handelen of erop te vertrouwen. U staat in voor het gebruik van viruscontrolesoftware op al het op de Website gedownloade materiaal. Ook moet u de compatibiliteit van dergelijke software met uw apparatuur controleren.

In situaties waarbij u ons informatie over derden verschaft, waarborgt u dat deze derde u toestemming heeft verleend voor deze bekendmaking en dat de derde ervan op de hoogte werd gebracht en akkoord gaat met ons privacy- en cookiebeleid en met alle doeleinden waarvoor we deze informatie zouden kunnen aanwenden.

11. Geen aansprakelijkheid – In de ruimste zin die door de wet is voorgeschreven, verwerpen wijzelf en onze kaderleden, directeuren, werknemers, agenten en cessionarissen hierbij elke vorm van aansprakelijkheid voor verlies, kosten of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, gevolgschade of andere schade) die door u werd opgelopen ten gevolge van uw gebruik van de website of van een computervirus dat via de website werd overgedragen, of via andere websites die van op de website werden geraadpleegd, los van het feit of dergelijke verliezen, kosten of schade al dan niet voortvloeien uit onze nalatigheid en los van het feit of we uitdrukkelijk worden of werden geïnformeerd over de eventualiteit van dergelijk verlies of schade. In geen geval mag onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, kosten, verliezen en acties samen genomen (hetzij door contract of onrechtmatige daden, waaronder, doch onuitputtend, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of productaansprakelijkheid) die voortvloeien uit uw gebruik van de website de totaalsom van £ 100,00 (Britse pond) overschrijden.

12. Gebruikersgegevens – Tijdens uw gebruik van de Website wordt u mogelijk verzocht ons persoonsgegevens te verschaffen (dergelijke gegevens worden voortaan aangeduid als 'Gebruikersgegevens'). Onze beleidslijnen inzake de vergaring en het gebruik van dergelijke Gebruikersgegevens worden in ons privacy- en cookiebeleid omschreven. U erkent en gaat ermee akkoord dat u individueel verantwoordelijk bent voor de correctheid en inhoud van de Gebruikersgegevens.

13. Schadeloosstelling – Bij dezen stelt u onszelf en onze kaderleden, directeurs, agenten, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos voor alle verliezen, schade of kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, een van de diensten ervan of informatie die op of via de Website toegankelijk is, met inbegrip van informatie die via Gekoppelde Websites wordt verkregen, uw indiening of overdracht van informatie of materialen op of via de Website of Gekoppelde Websites of uw schending van deze Voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden van Gekoppelde Websites of andere wetten, regelgevingen en regels. Ook vrijwaart u ons en onze kaderleden, directeurs, agenten, werknemers en vertegenwoordigers voor alle aanspraken dat informatie of materialen die u aan ons hebt bezorgd of zult bezorgen in strijd zijn met een wet of met rechten van derden (waaronder, doch onuitputtend, aanspraken betreffende laster, inbreuk op privacy, schending van geheimhouding, inbreuk op auteursrechten of inbreuk op of schending van andere intellectuele eigendomsrechten). We behouden ons het recht voor om aanspraken die voortvloeien uit het bovenstaande exclusief te verweren en controleren, alsook schadevergoedingen in deze context. Bij dezen stemt u er tevens mee in vrijwillig met ons samen te werken in geval van een dergelijk verweer.

14. Beperking, opschorting en beëindiging – We hebben het recht om te allen tijde uw toegang tot de Website en/of uw vermogen om van de diensten op de Website (inclusief interactieve diensten) gebruik te maken te beperken, op te schorten of te beëindigen, als we van mening zijn dat u deze Voorwaarden hebt geschonden. Een dergelijke beperking, opschorting of beëindiging doet geen afbreuk aan rechten die we tegen u kunnen uitoefenen in het kader van uw schending van deze Voorwaarden. Ook hebben we te allen tijde het recht de Website in haar geheel of onderdelen of functies van de Website te verwijderen. U moet weten dat we uw IP-adres kunnen opsporen en zo nodig contact kunnen opnemen met uw internetaanbieder wanneer we een schending van deze Voorwaarden vermoeden.

15. Volledige overeenkomst – Deze Voorwaarden, met inbegrip van onze Privacyverklaring, vormen de volledige overeenkomst tussen onszelf en uzelf met betrekking tot het onderwerp ervan. Deze overeenkomst primeert op alle eerdere beloften, voorstellingen, overeenkomsten, verklaringen en afspraken van eender welke aard tussen ons beiden. Voor zover software via de Website beschikbaar is, is dergelijke software mogelijk onderworpen aan een licentieovereenkomst die wordt verdeeld met of zit begrepen in deze software. U stemt er bijgevolg mee in de voorwaarden van dergelijke licentieovereenkomsten in acht te nemen. Ons onvermogen om een recht of bepaling van de Voorwaarden af te dwingen impliceert geenszins dat we van dit recht of deze bepaling afstappen. Als een bepaling uit de Voorwaarden door een bevoegde rechter als onafdwingbaar of ongeldig wordt bestempeld, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank hoort te trachten de intenties van de partijen die in die bepaling worden vooropgesteld uit te voeren. De overige bepalingen uit de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en te allen tijde, een deel of het geheel van onze rechten en plichten krachtens de Voorwaarden aan een derde of aan derden af te staan, toe te wijzen of op een andere manier over te dragen.

16. Auteursrecht- en IE-agent voor de Verenigde Staten – Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten dat gebruikers van de Website dit ook doen. Als u denkt dat uw werk op dusdanige manier werd gekopieerd dat er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten, gelieve de onderstaande gegevens dan aan de hieronder vermelde auteursrechtagent te bezorgen:

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

Een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk dat volgens u werd geschonden;

Een omschrijving van de aangevoerde schending en van de locatie waar het geschonden materiaal zich bevindt;

Een verklaring van uw hand dat u te goeder trouw gelooft dat het omstreden gebruik niet wordt toegestaan door uzelf, de auteursrechthouder, diens agent of de wetgeving;

Een elektronische of materiële handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de auteursrechthouder te handelen; en

Een verklaring van uw hand, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving correct is en dat u de auteursrechthouder bent of de bevoegde persoon om namens de auteursrechthouder te handelen.

Auteursrechtagent:

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. T.a.v.: Dhr. Counsel Litigation, Intellectual Property, telefoonnummer: 01 203 2292100, faxnummer: 203-229-8925, e-mail: copyright@diageo.com.

We zijn mogelijk niet in staat de Gerelateerde inhoud die door Gekoppelde Websites wordt gehost te verwijderen. U moet mogelijk contact opnemen met de Gekoppelde Website in kwestie om uw werk te laten verwijderen.

17. Exportcontroles - In de zin dat software of technische gegevens via de Website toegankelijk zijn, zijn dergelijke software of technische gegevens mogelijk onderworpen aan export-, wederexport- en/of importcontroles die door de Verenigde Staten of een andere jurisdictie worden opgelegd. Ze mogen mogelijk niet worden gedownload of op een andere manier worden geëxporteerd of geherexporteerd in strijd met de wetten van een bevoegde jurisdictie, waaronder, doch onuitputtend: (a) naar (of naar een onderdaan of ingezetene van) een land waarop een embargo rust van de VS of waar belangrijke exportbeperkingen gelden; (b) naar een persoon die is opgenomen in de 'List of Specially Designated Nationals' van het Amerikaans Ministerie van Financiën of (c) in strijd met de 'Table of Denial Orders' van het Amerikaans Ministerie van Economische Zaken.

18. Wetgeving en rechtspraak – Deze Voorwaarden, inclusief de Privacyverklaring en elke kwestie die verband houdt met de Website, moeten worden beheerst door de Engelse rechtspraak, ongeacht conflict van wettelijke regels.  Elke juridische procedure tegen ons of een gevrijwaarde partij die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden wordt onderworpen aan de exclusieve rechtspraak van een in Engeland zetelende staatsrechtbank of federale rechtbank. Bij dezen gaat u onherroepelijk akkoord met de rechtspraak van deze rechtbanken.  

 

OVERZICHT UPDATES

Omschrijving van substantiële herzieningen tegenover de vorige versie:

Inleiding - Gewijzigd

Rubriek 11 Gewijzigd - Group LTD

Rubriek 16 Gewijzigd - Auteursrecht- en IE-agent voor de Verenigde Staten -

Rubriek 18 Gewijzigd Wetgeving en rechtspraak

1 september 2015

© 2015 Diageo Company, Lakeside Drive, London, NW10 7 HQ, United Kingdom (geregistreerd in Engeland met ondernemingsnummer 00507652).  Alle rechten voorbehouden.

Versie 9.3 op datum van 29 juni 2015