Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ DIAGEO

Obowiązuje od dnia: 1 września 2015

Każda forma korzystania z witryny internetowej prowadzonej przez spółkę DRINKIQ i dostępnej pod adresem www.drinkiq.com (dalej „Witryna”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu korzystania z witryny internetowej i Komunikatu w zakresie plików cookie i prywatności (dalej łącznie „Regulamin”). Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany zapisów Regulaminu bez uprzedzenia i według własnego uznania. Użytkownik jest zobowiązany do okresowego sprawdzania zmian wprowadzonych w Regulaminie, które obowiązują od chwili publikacji. (Podsumowanie zmian znajduje się w poniższej tabeli.) Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na przestrzeganie zmienionych postanowień Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania dowolnej części Witryny w każdej chwili. Zastrzegamy sobie również prawo do nałożenia ograniczeń na niektóre funkcje lub ograniczenia dostępu do części lub całości Witryny bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Witryna jest prowadzona przez spółkę należącą do grupy Diageo, będącej własnością spółki Diageo plc (zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 23307, z siedzibą pod adresem Lakeside Drive, Park Royal, London, United Kingdom NW10 7HQ.)

Witryna jest przeznaczona do osobistego użytku osób w wieku umożliwiającym legalny zakup napojów alkoholowych w kraju zamieszkania i w kraju, na którego terytorium znajduje się użytkownik podczas korzystania z Witryny. Korzystanie z Witryny bez spełnienia powyższych warunków może stanowić złamanie przepisów prawa obowiązującego w kraju zamieszkania użytkownika. Użytkownik niespełniający wyżej wspomnianych warunków powinien natychmiast opuścić Witrynę.

Dostęp do strony można ograniczyć za pomocą programów filtrujących treści lub poprzez zmianę ustawień komputera (np. przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego) wedle uznania.

W WYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA REGULAMINU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ WITRYNĘ.

Wszystkie odniesienia w Regulaminie wyrażone słowami „nasz(a)”, „my” lub „spółka” uważa się za odniesienia do spółki Diageo plc, jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych i powiązanych.

1. Prawa – wszelkie prawa dotyczące materiałów i treści zawartych w Witrynie (obejmujące, ale nie ograniczone do tekstu, obrazu, stron internetowych, plików dźwiękowych, oprogramowania (kodu, interfejsu, budowy strony), materiału wideo, wyglądu i sposobu działania, wzornictwa oraz połączenia powyższych elementów) są wyłączną własnością Spółki lub są przez nią licencjonowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uzyskuje prawo do korzystania z materiału i/lub treści tylko w zakresie dopuszczonym przez Regulamin.

2. Własność intelektualna – o ile nie wskazano inaczej, Spółka jest właścicielem i/lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich znaków towarowych, znaków usługowych, wzorów, szaty graficznej, patentów, praw autorskich, praw do baz danych i innych rodzajów własności intelektualnej (łącznie „Własność intelektualna”) prezentowanych lub zawartych w Witrynie. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, użytkowanie witryny nie wiąże się z przekazaniem użytkownikowi praw, tytułów, udziału lub licencji na Własność Intelektualną, do której użytkownik uzyskuje dostęp. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, użytkowanie i kopiowanie treści objętych ochroną własności intelektualnej jest zabronione.

3. Ograniczenia użytkowania – prócz przypadków wyraźnie określonych przez prawo lub pisemnej zgody licencjobiorcy, użytkownikowi zabrania się kopiowania, przekazywania, licencjonowania, sprzedaży, publicznego odtwarzania, wykonywania, dystrybuowania, modyfikowania, łączenia, dzielenia, współdzielenia lub innych form udostępniania osobom trzecim wszystkich materiałów i treści udostępnianych w Witrynie oraz ich użytkowania w celach komercyjnych.

4. Warunki użytkowania i polityka dopuszczalnego użytkowania w zakresie forów publicznych

Witryna może zawierać usługi interaktywne obejmujące, ale nie ograniczone do grup dyskusyjnych, grup wiadomości, forów internetowych, chat-roomów, blogów i innych funkcji społecznościowych, takich jak wyświetlanie połączonych treści ze stron powiązanych (jak opisano w części 5 poniżej) (łącznie Fora Publiczne), które to usługi mogą umożliwiać publikowanie, przekazywanie lub wysyłanie informacji obejmujących, ale nie ograniczonych do tekstu, obrazów, ilustracji, nagrań audio i nagrań wideo (Publikowane treści). Spółka może aktywnie monitorować treści publikowane na Forach Publicznych, ale nie zobowiązuje się do tego. Podobnie Spółka może sprawować kontrolę edytorską nad treściami publikowanymi na Forach Publicznych, ale nie zobowiązuje się do tego. Na Forach Publicznych Użytkownik może mieć kontakt z treściami nieścisłymi, oszukańczymi, fałszywymi, a także takimi, które może uważać za obraźliwe lub nie do przyjęcia. Użytkownik korzysta z Forów Publicznych na własne ryzyko.

Spółka zastrzega sobie prawo do monitorowania zawartości Forów Publicznych i usuwania lub edytowania treści publikowanych, które uzna za niezgodne z regulaminem użytkowania, ale nie zobowiązuje się do powyższych działań. Spółka może ograniczyć, zawiesić lub odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z usług dostępnych w Witrynie wedle własnego uznania, o ile uzna, że doszło do nadużycia.

Poniżej przedstawiono przykłady nadużyć:

 • wykorzystywanie Witryny do celów niewłaściwych, niezgodnych z prawem lub niemoralnych,
 • powodowanie uciążliwości w wyniku korzystania z witryny lub przyczynianie się do zagrożenia jej funkcjonowania, bądź pogorszenia funkcjonowania;
 • wykorzystanie witryny do tworzenia, przechowywania lub przekazywania (za pomocą Forów Publicznych lub w inny sposób) treści zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych, a także podejmowania działań, które mogłyby być obraźliwe dla innych osób ze względu na rasę, religię lub płeć;
 • wykorzystanie Witryny w celu wyrządzenia krzywdy nieletnim lub próby takich działań;
 • wykorzystanie Witryny w celu tworzenia, publikowania lub przekazywania treści nawołujących do wywoływania obrażeń ciała, niszczenia mienia i innych działań będących przestępstwem lub dających podstawę do odpowiedzialności cywilnej;
 • wykorzystanie Witryny do tworzenia, publikowania lub przekazywania treści naruszających prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, tajemnice handlowe, prywatność, prawo do jawności lub inne prawo własności intelektualnej oraz prawa własnościowe Stron;
 • wykorzystanie Witryny do tworzenia, publikowania i przekazywania niezamówionych treści reklamowych innym użytkownikom Witryny;
 • wykorzystanie Witryny do tworzenia, publikowania i przekazywania treści będących formą molestowania jakichkolwiek osób lub grup;
 • wykorzystanie Witryny do tworzenia, publikowania i przekazywania treści fałszywych, wprowadzających w błąd, lub oszukańczych ofert zakupu i sprzedaży produktów, przedmiotów lub usług, wysyłanie wiadomości łańcuszkowych lub dotyczących piramid finansowych i podobnych;
 • dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie informacji identyfikacyjnych, nagłówków sieciowych lub informacji służących do zarządzania prawami autorskimi, w tym nazwisk autorów, daty publikacji oraz dane agencji płatniczej w celu wprowadzenia w błąd lub oszustwo;
 • wykorzystywanie Witryny do uzyskiwania dostępu lub dokonywania prób uzyskania dostępu do kont innych użytkowników lub łamania oraz prób łamania zabezpieczeń, oprogramowania komputerowego, sprzętu lub systemów komunikacyjnych;
 • wykorzystywanie Witryny do gromadzenia lub podejmowania prób gromadzenia danych osobowych innych podmiotów bez ich wiedzy i zgody, działań określanych jako screen scraping i data base scraping lub innych działań mających na celu pozyskanie listy użytkowników lub innych danych;
 • wykorzystywanie Witryny do jakichkolwiek działań mających na celu uniemożliwienie osobom trzecim korzystania z usług lub ogólnie z dostępu do internetu, w tym między innymi flooding i hacking;
 • odsprzedaż, modyfikacja lub redystrybucja jakichkolwiek elementów własności intelektualnej należącej do Spółki lub licencjodawców bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody lub podanie się za inne podmioty i osoby, podawanie fałszywych nazwisk bez zezwolenia;
 • zachęcanie do i publiczne aprobowanie lub podkreślanie atrakcyjności spożywania alkoholu przez nieletnich, prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu lub spożywania nadmiernej ilości napojów alkoholowych;
 • ujawnianie informacji identyfikujących użytkownika lub inne osoby (takie jak numer telefonu, adres fizyczny i inne informacje umożliwiające uzyskanie wiedzy o tożsamości lub danych osobowych; oraz
 • naruszenie regulaminu korzystania z Witryn powiązanych.

Powyższa lista zawiera wyłącznie przykłady działań i nie wyczerpuje wszystkich rodzajów niedozwolonego korzystania z Witryny, które może prowadzić do ograniczenia, zawieszenia lub odebrania prawa do korzystania z Witryny lub Forów Publicznych. Ze względu na globalny charakter sieci Internet, Użytkownicy usługi wrażają zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących miejscowo i dotyczących zachowania w sieci oraz dozwolonych treści. Użytkownicy wyrażają także zgodę na przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących eksportowania danych każdego rodzaju z każdego państwa.

Wszelkie opublikowane treści zostaną uznane za jawne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje osobiste i inne informacje (np. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu) publikowane na Forach Publicznych są ogólnodostępne i mogą być zgromadzone i wykorzystane przez inne podmioty, co może skutkować otrzymywaniem niezamówionych wiadomości i innych form kontaktu od osób trzecich. Publikowane treści nie powinny zawierać informacji identyfikujących użytkownika ani inne osoby. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia publikowanych treści zawierających informacje identyfikujące użytkownika, ale nie jest do tego zobowiązana. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji i danych, w tym informacji osobistych publikowanych za pośrednictwem Forów Publicznych.

Użytkownik gwarantuje oryginalność publikowanych treści i nienaruszanie przez nie praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, złośliwe, dyskryminujące, zniesławiające, naruszające prawa osób trzecich. Wszelkie autorskie prawa osobiste uznaje się a zniesione, a Użytkownik przekazuje bezpłatne, ogólnoświatowe, nieodwołalne, niewyłączne, w pełni przekazywalne, podlegające licencjonowaniu prawo i zezwolenie na wykorzystywanie, kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie treści pochodnych, dystrybuowanie, odtwarzanie i wyświetlanie Publikowanych treści (w części lub w całości) i/lub włączanie do innych utworów w dowolnej formie, na dowolnym nośniku, za pomocą technologii znanej lub opracowanej w przyszłości, do celów edytorskich, handlowych, niehandlowych, promocyjnych lub innych.

Spółka nie zobowiązuje się do przechowywania treści i zastrzega sobie prawo do usuwania lub niszczenia publikowanych treści w dowolnym momencie.

TREŚCI, INFORMACJE I MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NA FORACH PUBLICZNYCH NIE SĄ APROBOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ. OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST OCENA I POTWIERDZENIE PRAWDZIWOŚCI INFORMACJI PUBLIKOWANYCH PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW NA FORACH PUBLICZNYCH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM. Opinie wyrażane na forach publicznych niekoniecznie są opiniami Spółki. Wszelkie stwierdzenia, porady i opinie użytkowników wyrażają wyłącznie ich opinie. Spółka nie odpowiada za stwierdzenia, porady, opinie i inne treści zamieszczane przez Użytkowników na Forach Publicznych. Użytkownik zwalnia Spółkę od wszelkich roszczeń i żądań wszelkiego rodzaju, znanych i nieznanych, w jakikolwiek sposób wynikających z lub w jakikolwiek sposób powiązanych ze sporem z innym użytkownikiem lub przedstawicielami Witryny.

5. Witryny powiązane – Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści (Treści Powiązane) udostępniane przez witryny obsługiwane przez podmioty zewnętrzne (Witryny powiązane), do których łącza mogą zostać umieszczone w Witrynie przez Spółkę lub użytkownika lub mogą być w inny sposób wyświetlane w Witrynie za pośrednictwem interfejsu programowanego lub innej metody.

Spółka nie udostępnia ani nie przechowuje treści połączonych.  Wyświetlanie treści połączonych lub dostarczenie łącz do Witryn powiązanych nie jest jednoznaczne z poparciem, akceptacją lub powiązaniem spółki z połączonymi treściami, witrynami powiązanymi, produktami, reklamami lub innymi materiałami prezentowanymi w tych witrynach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za szkody, straty lub koszty poniesione w wyniku skorzystania przez Użytkownika z treści Witryny lub usług dostępnych w Witrynach Powiązanych lub uznane za takie.

Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia połączonych treści z Witryny lub Witryn Powiązanych w możliwym zakresie, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, w tym ze względu na złamanie postanowień Regulaminu użytkowania Witryny Powiązanej.

Korzystanie z niektórych funkcji Witryny może wymagać utworzenia konta użytkownika z loginem i hasłem w Witrynie Powiązanej.  Ponieważ witryny są prowadzone przez niezależne podmioty, Spółka nie odpowiada za dane gromadzone przez Witrynę Powiązaną, takie jak nazwa użytkownika, hasło i inne informacje. Witryna nigdy nie będzie kierować żądań przekazania hasła dostępu do konta w Witrynie Powiązanej.  Jeżeli Użytkownik nie może z dowolnego powodu utworzyć konta w Witrynie Powiązanej, pełne korzystanie z funkcji oferowanych przez Witrynę może okazać się niemożliwe.

Prócz niniejszego Regulaminu połączone treści wyświetlane w Witrynie, z uwzględnieniem praw Użytkownika do tychże, podlegają postanowieniom Regulaminu określanego przez Witrynę Powiązaną 

6. Materiały przekazane przez Użytkownika – o ile nie zostało to wyraźnie określone, Spółka nie przyjmuje ani nie przekazuje żadnych danych poufnych, tajnych ani własnościowych, ani też materiałów od Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jakiejkolwiek innej metody. Wszelkie informacje i materiały przekazane przedstawicielom Spółki, co do których nie skierowanego wyraźnego żądania, nie będą uznawane za poufne, tajne ani własnościowe. Użytkownik wyraża zgodę na powielanie i ujawnianie przez Spółkę wszelkich przesłanych informacji i materiałów (obejmujących ale nie ograniczonych do tekstu, obrazów, ilustracji, nagrań audio i nagrań wideo) w dowolnym celu i wedle uznania i bez wynagrodzenia i podania źródła. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się jakichkolwiek autorskich praw osobistych do wszystkich opublikowanych materiałów. SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY I SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA LUB UJAWNIENIA TAKICH MATERIAŁÓW W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. Ustęp ten nie dotyczy praw Użytkownika w zakresie ochrony danych i informacji osobistych lub podobnych przepisów dotyczących ochrony prywatności w zakresie, który nie może zostać unieważniony lub wykluczony.

7. Konta Użytkownika i bezpieczeństwo – spółka może umożliwić utworzenie konta użytkownika z loginem i hasłem umożliwiającego korzystanie z niektórych obszarów Witryny, Forów Publicznych i innych usług.  Utworzenie konta jest możliwe wyłączenie dla Użytkowników w wieku umożliwiającym legalny zakup alkoholu w kraju zamieszkania i w kraju, z którego terytorium uzyskują oni dostęp do Witryny.  Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji podczas tworzenia konta.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie całkowitej poufności hasła dostępu do konta i wszelkie działania podejmowane przy pomocy wybranej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik wyraża zgodę na (a) natychmiastowe poinformowanie Spółki o nieuprawnionym użyciu hasła lub dostępie do konta, albo innej formie naruszenia bezpieczeństwa oraz (b) na zagwarantowanie każdorazowego wylogowania się z konta użytkownika po zakończeniu sesji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za kontrolowanie rozpowszechniania i wykorzystania hasła użytkownika, a także za poinformowanie Spółki w razie chęci usunięcia konta Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody i straty wynikające z nieprzestrzegania tego postanowienia regulaminu.

8. Brak gwarancji – witryna jest udostępniania „tak, jak jest” i Użytkownik korzysta z niej na własne ryzyko. Spółka oraz przedstawiciele jej zarządu, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i inne osoby wyznaczone, w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie składają żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji, w tym, bez ograniczeń, w zakresie gwarancji możliwości sprzedaży, przydatności do określonego celu, działania usługi, tytułu oraz nienaruszania prawa. Nie gwarantujemy także, że Witryna będzie wolna od wirusów, dostępna, pozbawiona błędów, dostępna w trybie ciągłym ani też że zawartość Witryny będzie rzetelna. Mimo tego, że podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Witryny, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że internet nie jest medium w pełni bezpiecznym i że Spółka nie udziela żadnych, wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w zakresie zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem i użyciem wszelkich informacji, danych i materiałów publikowanych w Witrynie i przekazywanych za jej pomocą. Jedynym rozwiązaniem w razie braku satysfakcji z korzystania z witryny jest zaprzestanie jej użytkowania.

9. Produkty i usługi podmiotów zewnętrznych – nie ponosimy odpowiedzialności za osoby, spółki i inne organizacje, których produkty i usługi są udostępniane lub wyświetlane w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

10. Odpowiedzialność Użytkownika – Użytkownik musi każdorazowo sprawdzać informacje przedstawione w Witrynie w niezależnych źródłach przed rozpoczęciem działania na ich podstawie lub korzystania z nich. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z oprogramowania antywirusowego do sprawdzania materiałów pobranych z Witryny i sprawdzenia ich kompatybilności z posiadanym oprogramowaniem i sprzętem.

W przypadku, gdy użytkownik przekazuje nam informacje dotyczące podmiotów zewnętrznych, Użytkownik zapewnia, że uzyskał je za zgodą tych podmiotów i jest uprawniony do ich ujawniania, a także że odbywa się to za wiedzą tych podmiotów i że wyrażają one zgodę na użytkowanie informacji zgodne z postanowieniami opisanymi w dokumencie Komunikat w zakresie prywatności i plików cookie oraz że wyrażają one zgodę na możliwe sposoby wykorzystania tych informacji.

11. Zrzeczenie się odpowiedzialności – w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo Spółka oraz przedstawiciele jej zarządu, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i inne osoby wyznaczone niniejszym zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za straty, koszty i szkody (bezpośrednie, pośrednie, wynikowe i inne) poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z Witryny lub w wyniku działania wirusa komputerowego przeniesionego przez Witrynę lub w wyniku uzyskania dostępu do innych stron internetowych za pośrednictwem Witryny, bez względu na to, czy taka strata, koszt lub szkoda wynika z zaniedbania Spółki lub z innych przyczyn, a także bez względu na to, czy Spółka została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność wobec Użytkownika za wszelkie szkody, koszty straty zbiorczo (czy to w ramach umowy, czy w wyniku deliktu, z uwzględnieniem, ale bez ograniczenia do zaniedbania, odpowiedzialności ścisłej lub odpowiedzialności za produkt) powstałe w wyniku korzystania ze strony nie może w sumie przekraczać kwoty 100,00 funtów szterlingów (GBP).

12. Informacje o użytkowniku – w toku korzystania z Witryny Użytkownicy mogą być proszeni o udzielanie informacji osobistych (dalej określanych jako „Informacje o użytkowniku”). Strategie gromadzenia i wykorzystania informacji, takich jak Informacje o użytkowniku, określono w dokumencie Komunikat w zakresie plików cookie i prywatności. Użytkownik zgadza się na przejęcie całkowitej odpowiedzialności za poprawność informacji o użytkowniku i ich treść.

13. Odszkodowanie – użytkownik niniejszym wyłącza odpowiedzialność Spółki, przedstawicieli jej zarządu, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i innych osób upoważnionych za wszelkie straty, szkody i koszty wynikające z korzystania z Witryny i oferowanych usług, w tym informacji pochodzących ze stron powiązanych, przesyłania lub przekazywania informacji i materiałów przez Użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem oraz złamanie postanowień Regulaminu, Regulaminów korzystania ze stron powiązanych oraz innych praw, regulacji i ustaleń. Użytkownik również niniejszym wyłącza odpowiedzialność Spółki, przedstawicieli jej zarządu, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i innych osób upoważnionych w razie roszczeń wynikających z tego, że informacje lub materiały zamieszczone przez użytkownika są niezgodne z prawem lub naruszają prawa podmiotów trzecich (obejmujące ale nie ograniczone do roszczeń z tytułu zniesławienia, naruszenia prywatności, złamania zaufania, naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej). Zastrzegamy sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli nad roszczeniami wynikającymi z powyższego i wszystkich kwestii związanych z wyłączeniem odpowiedzialności, a Użytkownik wyraża zgodę na pełną współpracę w przypadku takich form obrony.

14. Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie – spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi dostępu do strony i możliwości korzystania z nich przez Użytkownika, jeśli uzna, że Użytkownik naruszył postanowienia regulaminu. Takie ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług odbędzie się bez względu na inne prawa Użytkownika w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu. Zastrzegamy również możliwość usunięcia strony w całości lub części, albo też usunięcia funkcji strony w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że Spółka dysponuje możliwością śledzenia adresu IP i, w razie potrzeby, kontaktu z dostawców usług internetowych w razie wystąpienia podejrzanego naruszenia Regulaminu.

15. Całość porozumienia między stronami – niniejszy regulamin z uwzględnieniem Oświadczenia w zakresie prywatności stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a Spółką w zakresie regulowanym postanowieniami umowy i zastępuje wszystkie uprzednie ustalenia, przedstawicielstwa, umowy, stwierdzenia i interpretacje każdego rodzaju pomiędzy stronami. W zakresie, w jakim Witryna oferuje oprogramowanie, może ono podlegać umowom licencyjnym, które są dystrybuowane wraz lub dołączone do oprogramowania, a Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków umowy licencyjnej. Nienależyte wykonanie lub wdrożenie prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi o zniesieniu takiego prawa lub postanowienia umowy. Jeżeli jakieś postanowienie Regulaminu zostanie przez odpowiednią jurysdykcję uznane za pozbawione mocy lub nieważne, strony ustalają, że sąd powinien uwzględnić intencje stron wynikające z zapisu i utrzymać ważność pozostałych punktów Regulaminu. Spółka może, wedle uznania, scedować, przypisać lub w inny sposób przenieść prawa i zobowiązania wynikające z Regulaminu na podmioty trzecie w dowolnym czasie.

16. Prawo autorskie i IP Agent na terenie USA – szanujemy własność intelektualną innych podmiotów, wymagamy tego samego od użytkowników Witryny. Użytkownik, który uważa, że jego praca została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, może przekazać następujące informacje do Rzecznika Ochrony Praw Autorskich pod adres wskazany poniżej:

Adres pocztowy, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika;

Opis pracy, co do której nastąpiło naruszenie praw;

Opis domniemanego czynu i opis lokalizacji materiału naruszającego prawa Użytkownika;

Oświadczenie informujące, że Użytkownik w dobrej wierze sądzi, że użytkowanie, o którym mowa nie jest autoryzowane przez samego Użytkownika, właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawa;

Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; oraz

oświadczenie Użytkownika złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą i że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Rzecznik ochrony praw autorskich:

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. Attn:Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, Tel.: 01 203 2292100, Facsimile No: 203-229-8925, E-mail: copyright@diageo.com.

Usunięcie połączonych treści publikowanych w Witrynach zależnych może nie być możliwe. W celu usunięcia treści może być niezbędny kontakt z Witryną zależną.

17. Kontrola eksportu – w zakresie, w jakim oprogramowanie i dane techniczne dostępne są za pośrednictwem Witryny, to oprogramowanie i dane techniczne mogą podlegać przepisom regulującym eksport, reeksport i import nałożonym przez Stany Zjednoczone Ameryki lub inne porządki prawne, a co za tym idzie jego pobieranie lub inna forma eksportu lub reeksportu może stanowić naruszenie obowiązującego porządku prawnego, w tym, ale bez ograniczenia do (a) do państwa (lub obywatela albo rezydenta państwa) objętego przez USA embargiem lub ograniczeniami eksportu (b) osób znajdujących się na specjalnej liście obywateli objętych ograniczeniem eksportu prowadzonej przez Departamentu Skarbu USA lub (c) podmiotów wskazanych w Tabeli zakazu zamówień prowadzonej przez Departament Handlu USA.

18. Obowiązujący porządek prawny – niniejszy Regulamin, obejmujący Oświadczenie o prywatności i wszystkie aspekty dotyczące korzystania ze strony, podlega przepisom prawa angielskiego bez względu na przepisy kolizyjne.  Jakiekolwiek postępowanie prawne wynikające z lub powiązane z niniejszym Regulaminem skierowane przeciwko Spółce lub z nią związane będzie podlegać wyłącznie jurysdykcji sądu krajowego lub federalnego na terytorium Anglii, na co użytkownik niniejszym i nieodwołalnie wyraża zgodę.

 

PODSUMOWANIE ZMIAN

Opis istotnych zmian wprowadzonych w poprzedniej wersji dokumentu:

Zmiana we wprowadzeniu

Zmiana w Części 11 – Group LTD

Zmiana w Części 16 - Prawo autorskie i IP Agent dla USA –

Zmiana w Części 18 – Zmieniony porządek prawny i jurysdykcja

1st September 2015

© 2015 Diageo Company, Lakeside Drive, Londyn, NW10 7 HQ, Wielka Brytania (spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 00507652).  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja 9.3 z 29 czerwca 2015 r.