0 คนลงความเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์

ในหลายประเทศมีการจำกัดอายุขั้นต่ำของบุคคลที่ซื้อหรือดื่มแอลกอฮอล์ได้ และมักกำหนดปริมาณสูงสุดที่คุณสามารถดื่มและยังขับรถได้ไว้ด้วย แต่กฎหมายในแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน ดู คำแนะนำของเรา  เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายทั้งในประเทศและเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

กฎหมายในประเทศไทย

การซื้อและการขายแอลกอฮอล์

ในประเทศไทย อายุของผู้สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย (LDA) คือ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่มีกฎหมายกำหนดอายุของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (LPA)

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พระราชบัญญัติฯ ควบคุมในประเด็นหลักดังต่อไปนี้ คือ

เวลาของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00.-14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ยกเว้นการขายในกรณี ดังต่อไปนี้

 1. การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
 2. การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกําหนดเวลาเปิด-ปิด ของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

การควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 1. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
  1. วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
  2. สถานบริการสาธารณะสุขของรัฐ สถานพยาบาลและร้านขายยา
  3. สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
  4. หอพักซึ่งจัดสาหรับให้ผู้พักอาศัยในระหว่างการศึกษา ตาม พ.ร.บ.หอพัก
  5. สถานศึกษา
  6. สถานีบริการเชื้อเพลิงหรือในบริเวณสถานีบริการเชื้อเพลิง
  7. สวนสาธารณะของทางราชการ

ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


การดื่มแล้วขับ

ในประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่เมาสุราโดยถือเอาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็น "ผู้ขับขี่ที่เมาสุรา" และมีความผิดตามกฎหมาย

ผู้ที่มีความผิดฐานเมาแล้วขับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท และมีคำสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนด ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ข้อมูลหน้านี้มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ คุณได้โหวต Yes!No :(

คุณสามารถทำอะไรต่อไป

ดูว่าแอลกอฮอล์มีผลลัพธ์อะไร
ดูว่าแอลกอฮอล์มีผลลัพธ์อะไร

ตอนนี้คุณรู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้ว ลองมาค้นหาเกี่ยวกับวิธีที่ร่างกายจัดการกับแอลกอฮอล์ เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่แอลกอฮอล์สามารถมีต่อระบบเผาผลาญ อาหารและการหลับของคุณ ที่สำคัญกว่านั้น คุณจะได้ทราบขีดจำกัดที่แนะนำที่คุณควรทำตามเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกโอกาสการดื่ม

ผลกระทบจากแอลกอฮอล์