Vi förklarar AUDIT-testet som är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion

Om du är orolig över dina eller någon annans alkoholvanor kan detta bedömningsverktyg från WHO vara ett första steg i att ta reda på om det behövs hjälp.

En person med någon annans hand på axeln

Om du är orolig över dina egna eller någon annans alkoholvanor kan det vara dags att söka råd.

Det första steget är att avgöra om du kan vara i riskzonen för alkoholproblem och hur allvarlig din situation kan vara. Det finns olika verktyg du kan lita på som kan vägleda dig, bland annat AUDIT, som är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion (Alcohol Use Disorders Identification Test) som har utvecklats av Världshälsoorganisationen (1). Det är en kort bedömning som används av sjukvårdspersonal runt om i världen. Det kan hjälpa dig att identifiera om du befinner dig i riskzonen och att avgöra nästa steg för att få hjälp.

Självutvärderingen av alkoholvanor som finns här har baserats på AUDIT. Det återspeglar WHO:s ursprungliga frågor och poängsättning. Självutvärderingen delar in alkoholkonsumtionen i tre kategorier – ”låg risk”, ”riskfylld” och ”problematisk”, baserat på AUDIT-poängen:

  • ”Låg risk”-konsumtion (AUDIT-poäng på 0–6 för kvinnor, 0–7 för män): Det är troligt att du har låg risk att utveckla alkoholproblem. Det är viktigt att du inte ökar din alkoholkonsumtion. Om du gör det ökar du risken för att utveckla alkoholproblem vilket kan skada din hälsa allvarligt.
  • ”Riskfylld” alkoholkonsumtion (AUDIT-poäng på 7–19 för kvinnor, 8–19 för män): Baserat på dina poäng riskerar din alkoholkonsumtion att ge dig alkoholproblem och det kan skada din hälsa. Ta kontakt med sjukvårdspersonal för att bekräfta detta resultat och för att ta itu med eventuella problem och hitta de bästa åtgärderna för dig.
  • ”Problematisk” alkoholkonsumtion (AUDIT-poäng över 20 för kvinnor och män): Baserat på dina poäng är din alkoholkonsumtion problematisk och det ökar risken för hälsoproblem och för att någon skadas. Det är också troligt att du är i riskzonen för alkoholberoende eller missbruk. Prata med kvalificerad sjukvårdpersonal för att komma fram till hur allvarliga dina problem är. Alkoholberoende och missbruk kan behandlas och en expert kan ge dig råd om de behandlingsalternativ som är bäst för dig.

Oavsett vilka poäng du fick i självutvärderingen är det bara kvalificerad sjukvårdpersonal som kan bedöma ditt specifika fall och om du löper risk att utveckla alkoholproblem. Vi uppmuntrar dig att kontakta en expert på området som kan göra testet med dig igen för att bekräfta resultaten och ge dig råd om de ingripanden eller behandlingsalternativ som är mest lämpliga för dig.

Är du orolig över vilka effekter som alkohol kan ha?