Tạo nên sự khác biệt

Bạn nên suy nghĩ nghiêm túc về mối liên hệ của bạn với rượu bia. Nếu bạn muốn thay đổi điều đó, dù nó có ý nghĩa như thế nào với bạn, tại sao không bắt đầu với sự khác biệt mà bạn muốn tạo ra?

Bạn muốn tạo ra sự khác biệt nào?